Logo các đối tác chiến lược, làm ăn lâu dài của đội ngũ công ty SIC