x
Nguyễn Thị Lân
Phó Giám đốc Kinh tế - Tài chính
Contact Info
Phone : 091 725 6528
Email : lannt@sictradingco.com
Education

Bà Nguyễn Thị Lân là cử nhân chuyên ngành Kế toán, với kinh nghiệm làm việc hơn 12 năm trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính, đồng thời từng nắm giữ những vị trí quan trọng như Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Tài chính tại các công ty xây dựng lớn. Với sự tham mưu của Bà Nguyễn Thị Lân, công ty SIC luôn vững vàng, chủ động trong Hoạch định và triển khai các Kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.