Bê tông nhựa chặt (BTNC)

SIC nghiên cứu sản xuất và cung cấp các loại bê tông nhựa chặt (TCVN 13567-1 : 2022)

     Bao gồm:

     1. BTNC 4,75 (cỡ hạt lớn nhất danh định 4,75 mm và cỡ hạt lớn nhất 9,5 mm)

     2. BTNC 9,5 (cỡ hạt lớn nhất danh định 9,5 mm và cỡ hạt lớn nhất 12,5 mm)

     3. BTNC 12,5 (cỡ hạt lớn nhất danh định 12,5 mm và cỡ hạt lớn nhất 16 mm)

     4. BTNC 16 (cỡ hạt lớn nhất danh định 16 mm và cỡ hạt lớn nhất 19 mm)

     5. BTNC 19 (cỡ hạt lớn nhất danh định là 19 mm và cỡ hạt lớn nhất 25 mm)

     6. BTNC 25 (cỡ hạt lớn nhất danh định là 25 mm và cỡ hạt lớn nhất 31,5 mm).

 

     Chú thích ký hiệu:

     BTNC: bê tông nhựa chặt (Dense – Graded Asphalt Concrete) theo TCVN 13567-1 : 2022 được hiểu là một loại hỗn hợp nhựa chặt nóng; có cấp phối chặt (cấp phối liên tục), cỡ hạt lớn nhất danh định không quá 25 mm, trong thành phần hỗn hợp có bột khoáng, sử dụng chất kết dính là nhựa đường thông thường (Asphalt) có hoặc không có phụ gia. BTNC thường dùng cho các lớp của tầng mặt hoặc lớp móng trên của tầng móng trong kết cấu áo đường. 

     Hệ thống tiêu chuẩn:

     SIC được cấp phép sử dụng tiêu chuẩn có bản quyền © VSQI (2023)

     [1]. TCVN 13567-1 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;

     [2]. TCVN 13567-2 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme;

     [3]. TCVN 13567-3 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng.

     Danh mục tiêu chuẩn sử dụng tại SIC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *